top of page

תקנון חבר מביא חבר

מכון  תימה מתמחה באבחון מועמדים.ות לעבודה ובגיוס של עובדים למגוון רחב של תחומים, בהם לתפקידי ניהול בדרגי ביניים ובכירים, ולתפקידי מטה מגוונים. המכון מספק את שירותיו למגוון חברות, מהמובילות במשק. לעובדי מכון תימה קשרי עבודה ענפים עם מאות גורמים בקרב לקוחותינו ובוודאי עם אלפים רבים של מחפשי.ות עבודה לאורך השנים. ההשתתפות בפעילות "חבר מביא חבר" פתוחה בפני כל אנשי הקשר הללו, ובאה על מנת סייע למכון תימה לחבר בין האדם הנכון לבין מקום העבודה המתאים עבורו. מטרת תקנון זה הנה להסדיר את אופן ההשתתפות ואופני הפעולה במסגרת תוכנית חבר מביא חבר של מכון, וכן להסדיר את תנאי התגמול עבור כל מי שיפנה למכון תימה מועמדים.ות במסגרת התוכנית וההלו ייושמו על ידי המכון ויועסקו כעובדים.ות חדשים.ות בקרב לקוחות המכון.
1.    פעילות "חבר מביא חבר" פתוחה בפני כל אדם אשר מעוניין לשמש "כממליץ". 
2.    כמות "קורות החיים" אשר יכול כל ממליץ לשלוח אינה מוגבלת.
3.    תקנון זה מתייחס למשרות המוצגות בלוח המשרות באתר של מכון תימה, לכניסה: לחצו כאן ולמשרות אשר יישלחו לנמענים נבחרים אחת לתקופה באמצעות דיוור למייל או באמצעות הודעה לטלפון הנייד.
4.    המעוניין להשתתף בפעילות "חבר מביא חבר", יירשם כממליץ וישלח קורות-חיים של חבר/ה, בדף ייעודי באתר של מכון תימה - לכניסה לחצו כאן
5.    במידה וקורות החיים של החבר/ה אינם קיימים במערכת הגיוס מ- 6 החודשים האחרונים, החבר/ה יירשמו  על שם הממליץ השולח למשך 3 חודשים מיום קליטת קו"ח של החבר/ה במאגר המועמדים של מכון תימה.
6.    במידה והחבר/ה הגיע.ה  למערכת הגיוס על ידי מקור אחר ב-6 החודשים שקדמו להפנייתו.ה על ידי הממליץ, לא יהיה זכאי הממליץ.ה  לתגמול בגין קליטת החבר/ה 
7.    במידה וקורות החיים של החבר/ה הגיעו ממספר מקורות/ממליצים, ההמלצה שהגיעה ראשונה תזכה בתגמול. 
8.    צוות הגיוס של מכון תימה יעדכן את הממליץ.ה במייל אודות קורות החיים של החבר/ה שנרשמו על שמו, רק במידה ותמצא התאמה, והחבר/ה החל תהליך מיון אצל הלקוח. מייל זה יהווה אסמכתא לקבלת התגמול בהתאם להוראות ולתקנות המפורטות בתקנון זה.
9.    הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על "גיוס מוצלח" (גיוס מוצלח- החבר/ה עבד/ה בפועל אצל לקוח של המכון במשך 3 חודשים קלנדריים לפחות בבמשרה שהוצעה ואוישה ע"י חברת מכון תימה והמכון קיבל את מלוא התמורה מהלקוח בגין השמה זו עפ"י ההסכם שבין המכון לבין הלקוח.
10.    התגמול ישולם לממליץ בתוך 30 יום מתום שלושה חודשי עבודה מלאים של העובד/ת הנקלט/ת, ויינתן באמצעות שובר Buyme  או בהעברה בנקאית כנגד חשבונית, לבחירת הממליץ.
11.    גובה התגמול - על כל חבר/ה שהפנתם והתקבל לעבודה יקבל הממליץ תגמול בשווי 250 ש"ח .
12.    למען הסר ספק, מובהר כי התגמול הינו חד פעמי בסכום ברוטו.
13.     בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים או פרטים שימסרו בשיחות או הודעות טלפוניות בדבר תוכנית "חבר מביא חבר", תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
14.    מכון תימה שומר לעצמו את הזכות לפרסם את שמם ותמונתם של ממליצים הזוכים בתוכנית חבר מביא חבר וברישומכם בדף היעודי באתר הינכם נותנים הסכמתכם לכך.
15.    מכון תימה שומר לעצמו את הזכות שלא להעניק תגמול כספי לממליץ עבור "גיוס מוצלח", של מועמד.ת במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
16.    ממליץ המשתתף בפעילות זו מאשר.ת כי ידוע לו/ה שהחלטה לעניין גיוסו או אי-גיוסו לעבודה של חבר/ה אשר הופנה על ידו  הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהיה לממליצים ו/או למועמדים אשר הופנו על ידי הממליץ במסגרת תוכנית זאת עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מכון תימה.
17.    מובהר בזאת כי מכון תימה לא יישא באחריות מכל סוג בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לממליץ, למועמדים ששלח ממליץ ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות בפעילות, ו/או בגין קבלת התגמול . לממליץ ו/או למועמדים אשר הופנו על ידי הממליץ לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכון תימה בכל הקשור לפעילות "חבר-מביא-חבר", בכפוף להוראות תקנון זה.
18.    מכון תימה רשאי לשנות את תנאי התוכנית, התגמול ומבחר המתנות. 
19.    הנהלת מכון תימה רשאית להפסיק את התוכנית בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

bottom of page