קורות חיים יש לשלוח בצרוף מספר המשרה לכתובת מייל: tema@tema.co.il