top of page

ממליצים על מכון תימה

אנחנו עובדים עם TEMA )המכון לאבחון ייעוץ והשמה( כבר מעל ל- 5 שנים ושולחים אליו
לביצוע של אבחון חברתי חיצוני את כל המועמדים שלנו לרכישת נכסים ביישוב. המועמדים - -
קובעים ישירות את המפגש המיועד לביצוע האבחון ודו"ח הסיכום מגיע בצורה מסודרת
לאחר מספר ימים.
אברי מעוז
קיבוץ עין דור

אנחנו עובדים עם TEMA )המכון לאבחון ייעוץ והשמה( כבר מעל ל- 5 שנים ושולחים אליו
לביצוע של אבחון חברתי חיצוני את כל המועמדים שלנו לרכישת נכסים ביישוב. המועמדים - -
קובעים ישירות את המפגש המיועד לביצוע האבחון ודו"ח הסיכום מגיע בצורה מסודרת
לאחר מספר ימים.

מאז נובמבר אני נמצאת בחברת פינברט ומרוצה עד הגג, מצאתי את משרת חיי!
תודה לך שמצאת לי את המשרה והתאמת אותה בהתאם לדרישותיי.
אוריין ארניה
פינברט

מאז נובמבר אני נמצאת בחברת פינברט ומרוצה עד הגג, מצאתי את משרת חיי!
תודה לך שמצאת לי את המשרה והתאמת אותה בהתאם לדרישותיי.

לפני מספר חודשים נעזרנו בשירותי האבחון וההערכה שלכם במסגרת תהליך לאיתור מנכ"ל.ית
חדש.ה לאקדמית חמדת.
אני מבקש להביע את הערכתי לעבודתכם המקצועית. האבחון שעשיתם היה מעמיק ומדויק, ונתן
לנו תמונה טובה מאוד של המועמדות והמועמדים. חוות הדעת שקיבלנו מכם באשר להתאמת
המועמדות והמועמדים לתפקיד ולארגון איפשרה לנו לבחור בצורה מושכלת את המועמדת הנכונה
ביותר עבורנו, ועל כך תודתנו והערכתנו.
פרופ' חיים שקד
האקדמית חמדת

לפני מספר חודשים נעזרנו בשירותי האבחון וההערכה שלכם במסגרת תהליך לאיתור מנכ"ל.ית
חדש.ה לאקדמית חמדת.
אני מבקש להביע את הערכתי לעבודתכם המקצועית. האבחון שעשיתם היה מעמיק ומדויק, ונתן
לנו תמונה טובה מאוד של המועמדות והמועמדים. חוות הדעת שקיבלנו מכם באשר להתאמת
המועמדות והמועמדים לתפקיד ולארגון איפשרה לנו לבחור בצורה מושכלת את המועמדת הנכונה
ביותר עבורנו, ועל כך תודתנו והערכתנו.

עבודתנו המשותפת והרצופה עם מכון תימה החלה בשלהי שנת 2016 .
במהלך שנה זאת, חתמנו על הסכם עימם, במסגרתו, גובשה חבילת השירותים שמכון תימה יספק למשרדי
ההנדסה והאדריכלות החברים בארג ון וזאת על בסיס שיקולי כדאיות של כל בעל / ת משרד רלוונטיים.
השירותים שהיו בבסיס ההסכם, הינם בתחומי איתור וגיוס עובדי ם וכן שירותי אבחון מקיפים למועמדים
לעבודה.
עו"ד ליאון בר-און
ארגון המהנדסים

עבודתנו המשותפת והרצופה עם מכון תימה החלה בשלהי שנת 2016 .
במהלך שנה זאת, חתמנו על הסכם עימם, במסגרתו, גובשה חבילת השירותים שמכון תימה יספק למשרדי
ההנדסה והאדריכלות החברים בארג ון וזאת על בסיס שיקולי כדאיות של כל בעל / ת משרד רלוונטיים.
השירותים שהיו בבסיס ההסכם, הינם בתחומי איתור וגיוס עובדי ם וכן שירותי אבחון מקיפים למועמדים
לעבודה.

לפני כשנה בעודי מתאושש ממשבר הקורונה לאחר קריירה ארוכה במגוון משרות ניהול בכירות בענף התיירות יצרה עימי קשר אירית ממכון TEMA לגבי תפקיד שלדעתה יתאים לכישורי - מנכ"ל לחברה העוסקת במימוש זכויות רפואיות.
הפרטים שלי היו שמורים אצלה מפניה קודמת שלי אל המכון, ובמהלך החודשים שקדמו לפניה זו היו מגעים לגבי משרות אחרות שהציעו לי דרך המכון אך הצעות אלו לא הבשילו לכדי חוזה העסקה.
למרות זאת, המכון שמר איתי על קשר רציף עד לאותו היום.
אבי בר חיים
מגן

לפני כשנה בעודי מתאושש ממשבר הקורונה לאחר קריירה ארוכה במגוון משרות ניהול בכירות בענף התיירות יצרה עימי קשר אירית ממכון TEMA לגבי תפקיד שלדעתה יתאים לכישורי - מנכ"ל לחברה העוסקת במימוש זכויות רפואיות.
הפרטים שלי היו שמורים אצלה מפניה קודמת שלי אל המכון, ובמהלך החודשים שקדמו לפניה זו היו מגעים לגבי משרות אחרות שהציעו לי דרך המכון אך הצעות אלו לא הבשילו לכדי חוזה העסקה.
למרות זאת, המכון שמר איתי על קשר רציף עד לאותו היום.

התראיינתי לתפקיד מנהלת יבוא במכון תימה.
המיון היה ענייני ונציגות המכון מקצועיות ונעימות.
התפקיד שהוצע לי התאים היטב לכישורי וכל המידע שנמסר לי היה מדויק ולעניין.
הקישור ביני לבין החברה המגייסת היה מהיר וישיר. לבסוף התקבלתי למשרה בה אני מועסקת עד היום.
לסיכום, מזוית הראיה של המגוייסים אני ממליצה מאוד.
בת חן יקיר

התראיינתי לתפקיד מנהלת יבוא במכון תימה.
המיון היה ענייני ונציגות המכון מקצועיות ונעימות.
התפקיד שהוצע לי התאים היטב לכישורי וכל המידע שנמסר לי היה מדויק ולעניין.
הקישור ביני לבין החברה המגייסת היה מהיר וישיר. לבסוף התקבלתי למשרה בה אני מועסקת עד היום.
לסיכום, מזוית הראיה של המגוייסים אני ממליצה מאוד.

למעלה מ 15 שנים חברת M3 ישראל עובדת עם מכון תימה, ובעזרת המכון גייסנו מספר רב של
עובדים.
תהליך האבחון והמיון של מכון תימה כולל מספר מתודות: ראיונות עומק, מבחנים אישיותיים,
מבחני מצב ודינמיקה קבוצתית.
כלל המתודות חוברות יחדיו לתהליך מקצועי מאוד והתוצאה מניבה דיוק רב בקליטת העובדים
המתאימים לארגון ולתפקיד .
תאיר אלון
3M ישראל

למעלה מ 15 שנים חברת M3 ישראל עובדת עם מכון תימה, ובעזרת המכון גייסנו מספר רב של
עובדים.
תהליך האבחון והמיון של מכון תימה כולל מספר מתודות: ראיונות עומק, מבחנים אישיותיים,
מבחני מצב ודינמיקה קבוצתית.
כלל המתודות חוברות יחדיו לתהליך מקצועי מאוד והתוצאה מניבה דיוק רב בקליטת העובדים
המתאימים לארגון ולתפקיד .

bottom of page